Beperking hypotheekrenteaftrek

Sinds een aantal jaren is er al een beperking hypotheekrenteaftrek zichtbaar. Het is een middel van de regering om mensen met een hypotheek te stimuleren zo snel mogelijk hun hypotheek af te lossen. Het maximale percentage hypotheekrenteaftrek verlaagt jaarlijks en u mag over een kleiner deel de aftrek rekenen (eigenwoningforfait). Op wie heeft dit de meeste invloed, en kunt u om deze beperking heen?

Beperking hypotheekrenteaftrek hogere inkomens

Sinds 2013 daalt de hypotheekrenteaftrek in de hoogste belastingschaal. Voor die tijd kon u – als u in de hoogste schaal zat – belasting aftrekken tegen 52 procent. Het inkomstenbelastingtarief waartegen de rente nu (2016) maximaal in aftrek kan worden gebracht, bedraagt 50,5 procent. Vanaf 2017 zal dit 50 procent bedragen.

Vanaf 2013 tot 2041 wordt het percentage ieder jaar met 0,5 procent afgebouwd van 52 procent (2013) tot uiteindelijk 38 procent. Door deze beperking van de hypotheekrenteaftrek wordt uw hypotheek dus ieder jaar duurder. Deze beperking hypotheekrenteaftrek geldt niet alleen voor leningen die vanaf 1 januari 2013 zijn aangegaan, maar ook voor oudere eigenwoningschulden.

U komt voor dit (nog altijd hoge) aftrekpercentage in aanmerking als u een belastbaar inkomen in box 1 heeft van meer dan 67.000 euro bruto per jaar.

Eigenwoningforfait beperkt renteaftrek nog verder

Een ander aspect dat de rentaftrek verkleint, is het eigenwoningforfait. Het eigenwoningforfait is een fictief inkomen uit uw huis, dat niet meetelt voor de hypotheekrenteaftrek. Hoe groot het effect van deze aftrek beperkende maatregel is wordt wel eens over het hoofd gezien.

De meeste huizenbezitters zullen in 2017 worden geconfronteerd met een eigenwoningforfait van 0,75 procent van de WOZ-waarde. Dat is gelijk aan het percentage van dit jaar. Alleen woningbezitters van een woning met een WOZ-waarde hoger dan 1.050.000 euro moeten rekening houden met een hoger eigenwoningforfait.

Indien de WOZ-waarde van uw woning meer bedraagt dan 1.050.000 euro neemt het eigenwoningforfait toe tot 2,05 procent. Over dat bedrag is er dan geen hypotheekrenteaftrek. Als u een woning heeft met een WOZ-waarde die hoger is dan 1.050.000 euro, en uw schuld laag, dan is de invloed van deze rentebeperkende maatregel het grootst.

Hieronder ziet u een praktijkvoorbeeld waarin u de invloed ziet van de beperking van de effectieve renteaftrek.

Praktijkvoorbeeld

Stel, u heeft een woning met een WOZ-waarde van 400.000 euro. De eigenwoningschuld (aftrekbare deel van de hypotheek) is ook 400.000 euro en u kunt de hypotheekrente aftrekken tegen het hoogste belastingtarief van 50 procent (2017). In onderstaande tabel kunt u – bij verschillende hypotheekrentepercentages – aflezen wat de invloed is van de eigenwoningforfait op uw daadwerkelijke effectieve aftrektarief.

De tabel laat namelijk zien dat het effectieve tarief waartegen de rente in aftrek kan worden gebracht lager is dan het (gecorrigeerde) marginale tarief van 50 procent. Dit komt dus door het eigenwoningforfait. Zo bedraagt bij een hypotheekrente van 2 procent de aftrek geen 50 procent, maar slechts 31 procent.

De komende jaren zal het effectieve aftrektarief alleen maar verder dalen met als gevolg dat uw netto hypotheeklasten – uitgaande van een gelijk rentetarief – zullen stijgen.

Rentepercentage 2,0% 3,0% 4,0%
Bruto rente          8.000            12.000            16.000
Eigenwoningforfait          3.000            3.000            3.000
Aftrekbare rente          5.000            9.000            13.000
Belastingvoordeel box 1            2.500            4.500            6.500
Netto rente          5.500            7.500            9.500
Effectief aftrektarief 2017, afgerond

31%

37%

41%

Figuur 1: Beperking hypotheekrenteaftrek: effectief aftrektarief box 1 in 2017 voor woning 400.000 euro

Oplossing beperking hypotheekrenteaftrek?

De WOZ-waarde verlaagt dus de hoogte van uw hypotheekrenteaftrek. Het is dus altijd slim om in beroep te gaan tegen de hoogte van deze waarde.  Een aanpassing ervan in uw voordeel betekent dat u meer renteaftrek krijgt en dus netto minder kwijt bent aan uw hypotheek.

Ervan uitgaande dat uw effectieve aftrektarief 31 procent bedraagt (zie figuur 1) bij een hypotheekrente van 2 procent, bedraagt uw netto-rente 1,38 procent. Indien u minder spaarrente ontvangt dan dit percentage, of op een andere manier minder rendement maakt op uw overtollige spaargeld dan dit percentage, dan is het rekenkundig slim om uw hypotheekschuld versneld af te lossen. Hou bij deze rekensom ook rekening met de eventuele verschuldigde box 3-heffing op uw spaargeld.

Andersom; verwacht u meer rendement te maken dan 1,38 procent (plus de verschuldigde box 3-heffing) bijvoorbeeld door te beleggen, dan is het rekenkundig verstandig om juist niet extra af te lossen op uw hypotheekschuld. Uw adviseur kan u hier meer over vertellen.